Stadgar - Säännöt

1 § Föreningens namn är Jakobstadsnejdens Kennelförening - Pietarsaaren seudun Kennelseura och dess hemort är Jakobstad och verksamhetsområde Jakobstad med omnejd.

2 § Föreningen har till uppgift att 

- väcka intresse för och befrämja aveln av renrasiga hundar.                                     

- sprida kunskap om hur hundar bör fostras, vårdas och göras nyttiga.                      

- företräda hundägarnas intressen inför myndigheter och sammanslutningar.
Föreningen förverkligar sina syften genom anordnandet av utställningar, prov och tävlingar, instruktions- och föreläsningstillfällen.

3 § Föreningen är som associerad förening ansluten till Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben r.y.

4 § Föreningens officiella språk är svenska och finska.

5 § Till ordinarie medlem i föreningen kan ansluta sig enskild person som är hundägare eller intresserad av hundar.
Om flera personer i samma familj ansluter sig till föreningen kan en person i familjen vara ordinarie medlem och de övriga familjemedlemmar. 
Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter.
Varje medlem erlägger årsavgift vars storlek fastställes av årsmötet för ett år i sänder. Familjemedlems årsavgift kan fastställas till en lägre summa än ordinarie medlemmars.

På förslag av styrelsen kan föreningen till hedersmedlem kalla person, som gjort föreningen utomordentliga tjänster. Beslut om inval av hedersmedlem fattas på föreningens möte och erfordras för att sådant val skall vara giltigt, att minst ¾ majoritet av de avgivna rösterna omfattar förslaget. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

6 § Medlem som gjort sig skyldig till följande förseelser kan ådömas varning eller uteslutas ur föreningen:
– offentligen lämnat osanna uppgifter om föreningen, dess funktionärer eller olika organ.
– på annat sätt motarbetat föreningen eller förfarit på sätt som är oförenligt med föreningens syften.
Föreningens styrelse dömer i mål som ovan omnämnes. Ärendet skall behandlas vid två på varandra följande styrelsemöten och ärendet skall upptagas i kallelsen till mötet.
Den som icke nöjer sig med styrelsens beslut bör inom en månad efter att ha blivit delgiven beslutet, hos styrelsen skriftligen anföra besvär över beslutet. Styrelsen bör, med eget utlåtande i ärendet ta upp ärendet på nästa föreningsmöte för avgörande.

7 §  För att befrämja intresset för vissa raser eller grenar inom hundsporten kan föreningens enskilda medlemmar bilda föreningen underlydande osjälvständiga sektioner. För ett och samma ändamål bör det inte finnas flera än en sektion.
Stadgar för sektionen bör godkännas av föreningens styrelse.
Inom ramen för föreningens stadgar kan sektionerna arbeta på sitt område och anordna utställningar, prov och tävlingar i föreningens namn och ansvar.
Sektionen åligger att inom två veckor efter sitt årsmöte till föreningens styrelse inlämna verksamhetsberättelse för det föregående året.
Innan beslut av föreningen eller dess styrelse fattas i fråga som berör sektion, bör sektionens åsikt inhämtas.

8 § Föreningens verksamhet leds och dess ekonomi förvaltas av styrelsen.
Styrelsen består av ordförande och 10 medlemmar som väljs av årsmötet.
Varje sektion bör vara företrädd i styrelsen.
Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan varje årsmöte.
Styrelsen utser för ett år i sänder sekreterare och kassör samt inom sig viceordförande. Styrelsen kan vid behov välja även andra funktionärer.
Styrelsen sammankallas av ordförande eller då denne är förhindrad av viceordförande då de anser att det finns anledning därtill eller då hälften av styrelsen fordrar det.
Styrelsen är beslutför, då ordförande eller viceordförande samt minst hälften av dess medlemmar är närvarande.
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande tillsammans med föreningens sekreterare eller kassör. Styrelsen kan förorda sekreteraren, kassören eller annan funktionär att ensam teckna föreningens namn.

9 § Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Årsberättelse och räkenskaper skall lämnas åt verksamhetsgranskarna minst tre veckor före årsmötet. Revisorerna är skyldiga att senast två veckor före årsmötet till styrelsen inlämna skriftlig revisionsberättelse.

10 § Styrelsen sammankallar till föreningens möten. Möteskallelsen delges medlemmarna elektroniskt minst sju (7) dagar före mötet. I kallelsen bör framgå vilka ärenden som behandlas på mötet.

11 § Föreningens årsmöte hålls inom januari eller februari månad.
Extra möte sammankallas då styrelsen anser det av behov påkallat eller då minst 1/10 av röstberättigade medlemmar härom hos styrelsen skriftligen anhållit uppgivande ändamålet för mötet.
Vid föreningens möten har varje ordinarie, familje-, och hedersmedlem en röst.
Samtliga ärenden, angående vilka i lagen om föreningar eller dessa stadgar inte annorlunda bestämmes, avgörs genom öppen omröstning och enkel majoritet, om röstning med slutna sedlar inte påyrkas och understöds. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottdragning, i övriga fall avgör den av ordförande företrädda åsikten.

12 § Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. mötets öppnande;
 2. val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov   rösträknare;
 3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet;
 4. godkännes mötets arbetsordning;
 5. föredrages bokslut, årsberättelse och revisionsberättelse;
 6. beslutes om fastställandet av bokslutet och ansvarsfrihet för styrelsen;
 7. fastställes verksamhetsplan, budget samt årsavgifter och arvoden;
 8. val av styrelsens ordförande samt övriga medlemmar;
 9. val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter;
 10. behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden.

13 § Beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösande bör göras på två på varandra följande föreningsmöten, med minst två veckors mellanrum. Beslutet skall fattas med ¾ majoritet. I kallelsen till mötet måste uppges om stadgeändringen eller upplösandet av föreningen. Upplöses föreningen överlåtes dess tillgångar i enlighet med beslut fattat på föreningens sista möte på någon i Finland registrerad förening som bedriver kynologisk verksamhet.

14 § I övrigt må bestämmelserna i lagen om föreningar följas.

15 § Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

***

1 § Yhdistyksen nimi on Jakobstadsnejdens Kennelförening - Pietarsaaren seudun Kennelseura jonka kotikunta on Pietarsaari ja toiminta-alue on Pietarsaari ja lähiseutu. 

2 § Yhdistyksen tehtävänä on
- herättää kiinnostusta sekä edistää puhdasrotuisten koirien jalostusta 
- jakaa tietoa siitä, kuinka koiria tulisi kasvattaa, hoitaa ja käyttää hyödyksi 
- edustaa koiranomistajien etuja asioissa, jotka liittyvät viranomaisiin ja yhteisöihin.

Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan järjestämällä näyttelyjä, kokeita ja kilpailuja opetus- ja luentotilaisuuksia.

3 § Yhdistys on liittyneenä Suomen Kennellitto - Finska Kennelklubben r.y:n.

4 § Yhdistyksen viralliset kielet ovat ruotsi ja suomi

5 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö koiranomistajana tai koirista kiinnostuneena. Jos useampi henkilö samasta perheestä liittyy yhdistykseen voi yksi henkilö perheestä olla varsinainen jäsen ja muut perhejäseniä. Kaikilla jäsenillä yhdistyksessä on samat oikeudet ja velvollisuudet. Jokainen jäsen maksaa vuosimaksun, jonka suuruuden määrää vuosikokous yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Perhejäsenen vuosimaksu voidaan määrätä pienemmäksi kuin muiden jäsenten. Hallituksen ehdotuksesta voi yhdistys kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on tehnyt yhdistykselle tärkeitä palveluksia. Päätös kunniajäsenen valinnasta tehdään yhdistyksen kokouksessa. Jotta valinta olisi laillinen vaaditaan, että vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa ehdotusta. Kunniajäsen ei suorita vuosimaksua.

6 § Jäsenelle, joka on syyllistynyt seuraaviin rikkomuksiin, voidaan antaa varoitus tai erottaa yhdistyksestä:

- julkisesti antanut vääriä tietoja yhdistyksestä, sen toimitsijoista tai toimielimistä.
  muulla tapaa vastustaa yhdistystä tai toimii vastoin yhdistyksen periaatteita.

Yhdistyksen hallitus tuomitsee edellä mainituissa tapauksissa. Asia tulee käsitellä kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa ja asiasta tulee ilmoittaa kokouskutsussa. Tyytymättömyydestä hallituksen päätöstä kohtaan, tiedon saatuaan, tulee siitä tehdä kuukauden sisällä kirjallinen valitus hallitukselle. Hallituksen tulee omalla lausunnollaan ottaa asia esille päätöstä varten seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

7 § Edistääkseen kiinnostusta tiettyjä rotuja tai koiraurheilulajeja kohtaan, voi yhdistyksen yksittäiset jäsenet muodostaa yhdistyksen alaisia epäitsenäisiä jaostoja. Yhtä ja samaa tarkoitusta varten ei tulisi olla useampaa kuin yksi jaosto. Yhdistyksen hallituksen tulee hyväksyä jaoston säännöt. Yhdistyksen sääntöjen puitteissa voi jaosto työskennellä omalla alueellaan ja järjestää näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja yhdistyksen nimissä ja vastuulla. Jaoston velvollisuus on kahden viikon sisällä vuosikokouksestaan jättää yhdistyksen hallitukselle edellisen vuoden toimintakertomus. Ennen yhdistyksen tai sen hallituksen päätöstä jaostoa koskevassa asiassa, tulee jaoston mielipidettä kysyä.

8 § Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta hoitaa hallitus. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja kymmenestä jäsenestä, jotka valitsee vuosikokous. Jokainen jaosto tulee olla edustettuina hallituksessa. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee yhdeksi vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan, sekä hallituksen sisältä varapuheenjohtajan. Hallitus voi tarvittaessa valita myös muita toimihenkilöitä. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja- Kokous kutsutaan koolle, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä yhdistyksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi valtuuttaa sihteerin, rahastonhoitajan tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen juoksevissa asioissa.

9 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Vuosikertomus ja kirjanpito tulee jättää tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee jättää kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle, vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille elektronisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Ilmoituksesta tulee ilmetä kokouksessa käsiteltävät asiat.

11 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi- tai helmikuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä tekee kirjallisen anomuksen hallitukselle ilmoittaen kokouksen tarkoituksen. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla käytettävissä yksi ääni. Kaikki asiat koskien asioita, joita ei yhdistyslaissa tai näissä säännöissä toisin määrätä ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli suljettua äänestystä ei vaadita ja kannateta. Mikäli äänet menevät tasan ratkaistaan äänestys arvalla, muussa tapauksessa ratkaisee puheenjohtajan kanta.

12 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa ääntenlaskijat;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus, tilintarkastajien kertomus;
 6. päätös tilinpäätöksen hyväksymisestä ja hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. hyväksytään toimintasuunnitelma, talousarvio sekä vuosimaksut ja palkkiot;
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet;
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat                                      

13 §  Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen lakkauttamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, vähintään kahden viikon välein. Päätös tehdään 3/4 enemmistöllä, Kokouskutsussa täytyy ilmoittaa sääntömuutoksista tai yhdistyksen lakkauttamisesta. Mikäli yhdistys lakkautetaan, luovutetaan sen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle tai juridiselle yhteisölle, joka harjoittaa kynologista toimintaa.

14 § Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia.

Epäselvyystilanteissa noudatetaan ruotsinkielisiä sääntöjä.

15 § Saavutetut jäsenoikeudet säilytetään.