Säännöt - Stadgar


1 § Föreningens namn är Jakobstadsnejdens Kennelförening - Pietarsaaren seudun Kennelseura och dess hemort är Jakobstad och verksamhetsområde Jakobstad med omnejd.


2 § Föreningen har till uppgift att
 –väcka intresse för och befrämja aveln av renrasiga hundar.

 – sprida kunskap om hur hundar bör fostras, vårdas och göras nyttiga.

-företräda hundägarnas intressen inför myndigheter och sammanslutningar.


Föreningen förverkligar sina syften genom anordnandet av utställningar, prov och tävlingar, instruktions- och föreläsningstillfällen.


3 § Föreningen är som associerad förening ansluten till Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben r.y.


4 § Föreningens officiella språk är svenska och finska.
 

5 § Till ordinarie medlem i föreningen kan ansluta sig enskild person som är hundägare eller intresserad av hundar.
Om flera personer i samma familj ansluter sig till föreningen kan en person i familjen vara ordinarie medlem och de övriga familjemedlemmar. 
Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter.
Varje medlem erlägger årsavgift vars storlek fastställes av årsmötet för ett år i sänder. Familjemedlems årsavgift kan fastställas till en lägre summa än ordinarie medlemmars.

På förslag av styrelsen kan föreningen till hedersmedlem kalla person, som gjort föreningen utomordentliga tjänster. Beslut om inval av hedersmedlem fattas på föreningens möte och erfordras för att sådant val skall vara giltigt, att minst ¾ majoritet av de avgivna rösterna omfattar förslaget. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.


6 § Medlem som gjort sig skyldig till följande förseelser kan ådömas varning eller uteslutas ur föreningen:
– offentligen lämnat osanna uppgifter om föreningen, dess funktionärer eller olika organ.
– på annat sätt motarbetat föreningen eller förfarit på sätt som är oförenligt med föreningens syften.
Föreningens styrelse dömer i mål som ovan omnämnes. Ärendet skall behandlas vid två på varandra följande styrelsemöten och ärendet skall upptagas i kallelsen till mötet.
Den som icke nöjer sig med styrelsens beslut bör inom en månad efter att ha blivit delgiven beslutet, hos styrelsen skriftligen anföra besvär över beslutet. Styrelsen bör, med eget utlåtande i ärendet ta upp ärendet på nästa föreningsmöte för avgörande.


7 §  För att befrämja intresset för vissa raser eller grenar inom hundsporten kan föreningens enskilda medlemmar bilda föreningen underlydande osjälvständiga sektioner. För ett och samma ändamål bör det inte finnas flera än en sektion.
Stadgar för sektionen bör godkännas av föreningens styrelse.
Inom ramen för föreningens stadgar kan sektionerna arbeta på sitt område och anordna utställningar, prov och tävlingar i föreningens namn och ansvar.
Sektionen åligger att inom två veckor efter sitt årsmöte till föreningens styrelse inlämna verksamhetsberättelse för det föregående året.
Innan beslut av föreningen eller dess styrelse fattas i fråga som berör sektion, bör sektionens åsikt inhämtas.


8 § Föreningens verksamhet leds och dess ekonomi förvaltas av styrelsen.
Styrelsen består av ordförande och 10 medlemmar som väljs av årsmötet.
Varje sektion bör vara företrädd i styrelsen.
Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan varje årsmöte.
Styrelsen utser för ett år i sänder sekreterare och kassör samt inom sig viceordförande. Styrelsen kan vid behov välja även andra funktionärer.
Styrelsen sammankallas av ordförande eller då denne är förhindrad av viceordförande då de anser att det finns anledning därtill eller då hälften av styrelsen fordrar det.
Styrelsen är beslutför, då ordförande eller viceordförande samt minst hälften av dess medlemmar är närvarande.
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande tillsammans med föreningens sekreterare eller kassör. Styrelsen kan förorda sekreteraren, kassören eller annan funktionär att ensam teckna föreningens namn.


9 § Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Årsberättelse och räkenskaper skall lämnas åt revisorerna minst tre veckor före årsmötet. Revisorerna är skyldiga att senast två veckor före årsmötet till styrelsen inlämna skriftlig revisionsberättelse.


10 §  Styrelsen sammankallar till föreningens möten. Till möte sammankallas genom annons, införd minst 7 dagar före i en svenskspråkig och en finskspråkig dagstidning enligt styrelsens beslut och av annonsen bör framgå vilka ärenden som behandlas på mötet.


11 § Föreningens årsmöte hålls inom januari eller februari månad.
Extra möte sammankallas då styrelsen anser det av behov påkallat eller då minst 1/10 av röstberättigade medlemmar härom hos styrelsen skriftligen anhållit uppgivande ändamålet för mötet.
Vid föreningens möten har varje ordinarie, familje-, och hedersmedlem en röst.
Samtliga ärenden, angående vilka i lagen om föreningar eller dessa stadgar inte annorlunda bestämmes, avgörs genom öppen omröstning och enkel majoritet, om röstning med slutna sedlar inte påyrkas och understöds. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottdragning, i övriga fall avgör den av ordförande företrädda åsikten.


12 § Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

                     1. mötets öppnande;

                    2. val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och

                    vid behov rösträknare;

                     3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet;

                     4. godkännes mötets arbetsordning;

                     5. föredrages bokslut, årsberättelse och revisionsberättelse;

                     6. beslutes om fastställandet av bokslutet och ansvarsfrihet för styrelsen;

                     7. fastställes verksamhetsplan, budget samt årsavgifter och arvoden;

                     8. val av styrelsens ordförande samt övriga medlemmar;

                     9. val av två revisorer och två revisorssuppleanter;

                     10. behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden.


13 § Beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösande bör göras på två på varandra följande föreningsmöten, med minst två veckors mellanrum. Beslutet skall fattas med ¾ majoritet. I kallelsen till mötet måste uppges om stadgeändringen eller upplösandet av föreningen. Upplöses föreningen överlåtes dess tillgångar i enlighet med beslut fattat på föreningens sista möte på någon i Finland registrerad förening som bedriver kynologisk verksamhet.


14 § I övrigt må bestämmelserna i lagen om föreningar följas.


15 § Erhållna medlemsrättigheter bevaras